Beroepsziekten

Met de uitspraak van de rechtbank op 19 oktober 2004 dat de werkgever medeverantwoordelijk is voor het ontstaan van arbeidsongeschiktheid, komen alle beroepsziekten weer in de schijnwerpers.

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden. Uit cijfers van de Arbobalans 2002 blijkt dat in 2001 iets minder dan 6000 beroepsziekten werden gemeld. In het jaar 2000 waren dit ruim 6000, in 1999 nog maar zo’n 4000. Bijna 50% van de beroepsziekten betreft aandoeningen aan rug, schouders, arm of handen (waaronder RSI). Ongeveer de helft van RSI-klachten wordt veroorzaakt door beeldschermwerk.
Bij beroepsziekten wordt meestal gedacht aan de gevaren van asbest. Dit is echter onjuist. Kanker als gevolg van asbest (mesothelioom) komt pas op de negende plaats van beroepsziekten. De top tien van beroepsziekten met voorbeelden van bedrijfstakken is als volgt:
1. huidaandoeningen, o.a. chemische bedrijven, land- en tuinbouw en kappers;
2. slechthorendheid, in o.a. de industrie, bij musici en in de bouw;
3. rugklachten, in o.a. verpleging/verzorging, de bouw en bij distributiebedrijven ;
4. stress en burnout symptomen komt in veel sectoren voor, o.a. horeca, uitgeverijen en zorgsector;
5. longziekten tref je bij proefdierverzorgers, champignonkwekers en bakkers;
6. RSI bij werken achter het beeldscherm, bij caissières en uitbeners;
7. infectieziekten bij o.a. de afvalverwerking, vleesverwerking en gezondheidszorg;
8. trillingsziekten, chauffeurs en bedienaars van mechanisch handgereedschap;
9. beroepskanker bij isoleerders, in de verf- en rubberindustrie en dakdekkers;
10.’Organisch Psycho Syndroom’ of OPS o.a. bij schilders, spuiters, drukkers en tapijtleggers.

De strekking van de arbo-wet is dat u de werkomstandigheden moet onderzoeken en vervolgens maatregelen treffen zodat u veilig en gezond werk aan uw medewerkers kunt bieden. Dit dienst ook te worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Nalatigheid op dit punt is het grootste risico. Nalatigheid kan ook spelen als u uw medewerkers niet voldoende betrekt in het denken over oplossingen. Wel belangrijk, maar even geen tijd? De adviseurs van Personeelsadvies-Online kunnen u helpen dit snel en helder in beeld te brengen, zodat er maatregelen mogelijk zijn en erger voorkomen kan worden. Klik hier en maak een afspraak om aanspraken en claims te voorkomen. De ondernemingsraad denkt graag met u mee; zie hiervoor art. 28 van de Wet op de Ondernemingsraden

Beroepsziekten – Trillingen

Nederlandse bedrijven die werken met trillingveroorzakende apparatuur moeten met ingang van 1 juli 2005 van elke trillende machine vermelden hoe hard die trilt en hoe ermee dient te worden gewerkt. Binnenvaartondernemers moeten een risicobeoordeling maken, of laten maken, die aangeeft hoe groot de (door motoren en schroef) veroorzaakte trillingsoverlast aan boord is. Voor bepaalde trillingen is een maximale veilige werktijd per dag vastgesteld. Hier wordt een vorm en norm gezocht om claims wegens beroepsziekten te voorkomen.
Wilt u dit of andere mogelijke dreigingen in kaart laten brengen? De adviseurs van Personeelsadvies-Online zijn u graag en snel behulpzaam; zónder trillende handen.

RSI, voorkomen is beter

Zeg je RSI dan zeg je werken met een computer. Is dat zo? Of is RSI een onderwerp waar iedere werknemer en werkgever op bedacht moet zijn?

Uit onderzoek is bekend geworden dat te lang achter elkaar, én in een verkeerde houding én onder tijdsdruk werken, het risico voor RSI vergroot. En jazeker, het werken aan een bureau achter een computer is het grote voorbeeld. Verzuim door RSI is dúúr, zéér dúúr.

Een van de eerste stappen van de werkgever is (het uitspreken van) de intentie om gezonde arbeidsomstandigheden te willen bieden aan de werknemers. En dit is niet in de laatste plaats in het belang van de ondernemer zelf vanwege kostenbesparing en continuïteit van het bedrijf.

Vervolgens is het zaak om de risico’s in kaart te brengen. Dit kan met behulp van een risico-inventarisatie (of RI&E) volgens afspraken in de Arbo-wet. Maar ook een gesprek met de medewerkers kan al veel aan het licht brengen. Medewerkers betrekken is sowieso een goede zaak. Zij zijn tenslotte degenen die het kan overkomen en die liever dan wie ook de RSI de deur wijzen nog vóór dat het binnenkomt.

Het is zaak om de belangrijkste bedreigingen van RSI in beeld te brengen en de werkorganisatie hierop aan te passen. Dit laatste kan soms heel ingrijpend zijn. Heeft u vragen over dit onderwerp en wilt u hierover eens vrijblijvend met een adviseur over praten? Klik dan hier en maak Online contact. U wordt zo spoedig mogelijk benaderd voor een afspraak.

Extra risico voor ouderen

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft het Signaleringsrapport 2004 uitgebracht. Het meest opvallende onderwerp betreft de toenemende risico’s voor oudere werknemers. Werkgevers houden volgens het rapport te weinig rekening met de verminderde belastbaarheid van ouderen.

Hier is sprake van een dilemma. Het politieke beleid staat op langer doorwerken en de overheid ondersteunt dit door o.a. het laten vervallen van de basis WAO-premie bij 55. De oudere werknemer is over het algemeen loyaal en zal niet snel verzuimen. De werkgever moet om de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen soms toenemende eisen stellen aan de medewerkers. Dit kan door aanpassingen aan te brengen aan de meubels en bijvoorbeeld voor hulpmiddelen als stressballen te zorgen.

De verantwoordelijkheid van de werkgever wordt hier aangesproken om veilig en gezond werk aan te bieden aan zijn medewerkers. De kern is:
– Praat met medewerkers over hun mogelijkheden. Op gang blijven is in ieders belang.
– Pas waar mogelijk het werk aan aan de medewerker.
– Biedt een (deels) andere taak aan.
– Vraag een bijdrage aan de oudere zelf. Als het van twee kanten komt werkt het soms beter.
– Pas het personeelsbeleid aan aan ouderen, of tref extra voorzieningen in de vorm van ouderenbeleid.
– Volgens de Wet Gelijke Behandeling zijn er mogelijkheden voor de ouderen als hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

Indien je gesolliciteerd hebt en je een baan hebt, zorg dan dat je werkgever een werkplek heeft met genoeg opbergruimte zoals een roldeurkast. Een opgeruimde werkplek werkt prettig.